สินค้าหมด

400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'21193' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21811,12994,1857,10265,21178,2593,1263,23909,22424,3278,1231,596,1283,3546,1284,23383,2592,1282 Array ( [0] => 21811 [1] => 12994 [2] => 1857 [3] => 10265 [4] => 21178 [5] => 2593 [6] => 1263 [7] => 23909 [8] => 22424 [9] => 3278 [10] => 1231 [11] => 596 [12] => 1283 [13] => 3546 [14] => 1284 [15] => 23383 [16] => 2592 [17] => 1282 )