มีสินค้า

280 BAHT
add to cart

From the new SD Sangokuden series comes the Sun Jian Gundam Astray.  The head of the distribution guild "Red Tiger" holds a grudge against Dong Zhuo Providence Gundam and seeks revenge. A large winged backpack is included and can have  a fang memory equipped on it.

/
q select pid from dex_product where pid<>'21128' and ( pcharacter='88' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13351,13329,4891,3094,14690,11493,13308,17822,13324,13309,1632,7316,3078,6009,4896,15944,12513,3903 Array ( [0] => 13351 [1] => 13329 [2] => 4891 [3] => 3094 [4] => 14690 [5] => 11493 [6] => 13308 [7] => 17822 [8] => 13324 [9] => 13309 [10] => 1632 [11] => 7316 [12] => 3078 [13] => 6009 [14] => 4896 [15] => 15944 [16] => 12513 [17] => 3903 )