สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Newly illustrated cover artwork. Further updates will be forthcoming.

q select pid from dex_product where pid<>'21021' and ( pcharacter='268' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14447,21341,20467,21342,14446,22185,11759,17428,17848,19450,17432,10708,21343,22410,24721,20767,23855,18223 Array ( [0] => 14447 [1] => 21341 [2] => 20467 [3] => 21342 [4] => 14446 [5] => 22185 [6] => 11759 [7] => 17428 [8] => 17848 [9] => 19450 [10] => 17432 [11] => 10708 [12] => 21343 [13] => 22410 [14] => 24721 [15] => 20767 [16] => 23855 [17] => 18223 )