พรีออเดอร์

1,000 BAHT
1150 BAHT
พรีออเดอร์

ตัดยอดทุกสิ้นเดือน และได้รับสินค้าภายใน 2 อาทิตย์ ของเดือนถัดไป

irst album release from Faylan including the songs "Dark Side of the Light," "mind as Judgment," "Errand," "SERIOUS-AGE," "AROUSING SOU," "I sing by my soul" and new songs.

q select pid from dex_product where pid<>'2027' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19315,4949,2603,9776,6336,5141,205,14110,25079,9192,6959,23412,4850,5132,24333,15157,18037,24596 Array ( [0] => 19315 [1] => 4949 [2] => 2603 [3] => 9776 [4] => 6336 [5] => 5141 [6] => 205 [7] => 14110 [8] => 25079 [9] => 9192 [10] => 6959 [11] => 23412 [12] => 4850 [13] => 5132 [14] => 24333 [15] => 15157 [16] => 18037 [17] => 24596 )