สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'20091' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8726,19648,21229,17701,22456,8755,8736,9907,8760,11091,9895,8743,11092,8761,8721,9894,10559,8745 Array ( [0] => 8726 [1] => 19648 [2] => 21229 [3] => 17701 [4] => 22456 [5] => 8755 [6] => 8736 [7] => 9907 [8] => 8760 [9] => 11091 [10] => 9895 [11] => 8743 [12] => 11092 [13] => 8761 [14] => 8721 [15] => 9894 [16] => 10559 [17] => 8745 )