สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'20091' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8757,11090,11089,11091,9900,9893,9911,9913,8724,11092,8745,19966,20947,15565,13157,11093,10547,13053 Array ( [0] => 8757 [1] => 11090 [2] => 11089 [3] => 11091 [4] => 9900 [5] => 9893 [6] => 9911 [7] => 9913 [8] => 8724 [9] => 11092 [10] => 8745 [11] => 19966 [12] => 20947 [13] => 15565 [14] => 13157 [15] => 11093 [16] => 10547 [17] => 13053 )