สินค้าหมด

1,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'20090' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18303,9580,14787,4747,19822,8299,11078,95,13885,9499,10364,16012,21532,13880,17113,18287,19467,53 Array ( [0] => 18303 [1] => 9580 [2] => 14787 [3] => 4747 [4] => 19822 [5] => 8299 [6] => 11078 [7] => 95 [8] => 13885 [9] => 9499 [10] => 10364 [11] => 16012 [12] => 21532 [13] => 13880 [14] => 17113 [15] => 18287 [16] => 19467 [17] => 53 )