สินค้าหมด

1,950 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'20054' and ( pcharacter='558' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10280,21063,22232,12898,3977,10913,24094,23891,24165,4734,19334,11781,22098,22873,7165,21733,9709,22099 Array ( [0] => 10280 [1] => 21063 [2] => 22232 [3] => 12898 [4] => 3977 [5] => 10913 [6] => 24094 [7] => 23891 [8] => 24165 [9] => 4734 [10] => 19334 [11] => 11781 [12] => 22098 [13] => 22873 [14] => 7165 [15] => 21733 [16] => 9709 [17] => 22099 )