สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'20025' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21762,18108,20690,18107,22613,21655,18106,19447,20691,21757,19980,19570,21894,22617,19572,22609,19568,22610 Array ( [0] => 21762 [1] => 18108 [2] => 20690 [3] => 18107 [4] => 22613 [5] => 21655 [6] => 18106 [7] => 19447 [8] => 20691 [9] => 21757 [10] => 19980 [11] => 19570 [12] => 21894 [13] => 22617 [14] => 19572 [15] => 22609 [16] => 19568 [17] => 22610 )