ปลอกสวม มี
บุ๊คเลท มีหนา 16 หน้า

เสียง Japanese 2.0ch
Thai 2.0ch

ความยาว 89 นาที

q select pid from dex_product where pid<>'19989' and ( pcharacter='174' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4136,7115,11588,3906,11590,11589,5201,4132,7372,10273,9120,4547,10020 Array ( [0] => 4136 [1] => 7115 [2] => 11588 [3] => 3906 [4] => 11590 [5] => 11589 [6] => 5201 [7] => 4132 [8] => 7372 [9] => 10273 [10] => 9120 [11] => 4547 [12] => 10020 )