สินค้าเหลือน้อย

.

8,000 BAHT
add to cart

Blu-ray Box contains footage of the two-day IDOLiSH7 live held at the Met Life Dome performed on July 7-8, 2018. Set of two Blu-ray discs featuring Day1, Day2 plus a bonus Blu-ray featuring "Documentary of "Road To Infinity". Also includes a live photo book and illustrated box packaging.

q select pid from dex_product where pid<>'19639' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8288,11075,11069,19015,19016,19014,11904,20113,17761,19017,13716,14539,23697,3655,16027,11430,2817,10817 Array ( [0] => 8288 [1] => 11075 [2] => 11069 [3] => 19015 [4] => 19016 [5] => 19014 [6] => 11904 [7] => 20113 [8] => 17761 [9] => 19017 [10] => 13716 [11] => 14539 [12] => 23697 [13] => 3655 [14] => 16027 [15] => 11430 [16] => 2817 [17] => 10817 )