สินค้าเหลือน้อย

.

8,000 BAHT
add to cart

Blu-ray Box contains footage of the two-day IDOLiSH7 live held at the Met Life Dome performed on July 7-8, 2018. Set of two Blu-ray discs featuring Day1, Day2 plus a bonus Blu-ray featuring "Documentary of "Road To Infinity". Also includes a live photo book and illustrated box packaging.

q select pid from dex_product where pid<>'19639' and ( pcharacter='184' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14245,11907,17257,11205,22479,17745,11429,11918,15726,17254,10447,2817,10822,11150,3655,8288,19013,16029 Array ( [0] => 14245 [1] => 11907 [2] => 17257 [3] => 11205 [4] => 22479 [5] => 17745 [6] => 11429 [7] => 11918 [8] => 15726 [9] => 17254 [10] => 10447 [11] => 2817 [12] => 10822 [13] => 11150 [14] => 3655 [15] => 8288 [16] => 19013 [17] => 16029 )