สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19568' and ( pcharacter='537' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18108,22618,19982,21761,21657,21889,22607,21500,19981,21895,21426,22608,19447,22703,19023,19977,22616,15780 Array ( [0] => 18108 [1] => 22618 [2] => 19982 [3] => 21761 [4] => 21657 [5] => 21889 [6] => 22607 [7] => 21500 [8] => 19981 [9] => 21895 [10] => 21426 [11] => 22608 [12] => 19447 [13] => 22703 [14] => 19023 [15] => 19977 [16] => 22616 [17] => 15780 )