สินค้าหมด

1,200 BAHT
1500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19560' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9370,21789,15587,8319,11515,8324,19561,22540,11426,8316,19088,8317,8315,11425,8322,22539,6458,21022 Array ( [0] => 9370 [1] => 21789 [2] => 15587 [3] => 8319 [4] => 11515 [5] => 8324 [6] => 19561 [7] => 22540 [8] => 11426 [9] => 8316 [10] => 19088 [11] => 8317 [12] => 8315 [13] => 11425 [14] => 8322 [15] => 22539 [16] => 6458 [17] => 21022 )