สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19556' and ( pcharacter='208' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8312,8313,21789,19088,8317,8314,11515,9370,8324,11425,8322,6458,8319,15587,11426,8320,22539,22541 Array ( [0] => 8312 [1] => 8313 [2] => 21789 [3] => 19088 [4] => 8317 [5] => 8314 [6] => 11515 [7] => 9370 [8] => 8324 [9] => 11425 [10] => 8322 [11] => 6458 [12] => 8319 [13] => 15587 [14] => 11426 [15] => 8320 [16] => 22539 [17] => 22541 )