สินค้าหมด

960 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19304' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8141,3129,17684,11427,3464,3130,14352,13160,6099,7726,8138,10891,21194,16302,13008,8154,13006,21635 Array ( [0] => 8141 [1] => 3129 [2] => 17684 [3] => 11427 [4] => 3464 [5] => 3130 [6] => 14352 [7] => 13160 [8] => 6099 [9] => 7726 [10] => 8138 [11] => 10891 [12] => 21194 [13] => 16302 [14] => 13008 [15] => 8154 [16] => 13006 [17] => 21635 )