สินค้าหมด

960 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'19304' and ( pcharacter='165' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8155,19965,17032,17033,15903,8153,17684,13707,8151,8470,3135,8141,7371,8142,8140,13006,13162,19555 Array ( [0] => 8155 [1] => 19965 [2] => 17032 [3] => 17033 [4] => 15903 [5] => 8153 [6] => 17684 [7] => 13707 [8] => 8151 [9] => 8470 [10] => 3135 [11] => 8141 [12] => 7371 [13] => 8142 [14] => 8140 [15] => 13006 [16] => 13162 [17] => 19555 )