สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart

13th best album from the ever-evolving super anison unit, JAM Project. Includes 13 songs with image songs newly written by members, latest releases from "Super Robot Taisen" and "GARO" series, along with a new title (subject to change).

q select pid from dex_product where pid<>'19092' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,487,23044,22287,21705,21592,22590,21877,19151,10847,20792,15831,14560,1748,18213,5667,18625,10592,7342 Array ( [0] => 487 [1] => 23044 [2] => 22287 [3] => 21705 [4] => 21592 [5] => 22590 [6] => 21877 [7] => 19151 [8] => 10847 [9] => 20792 [10] => 15831 [11] => 14560 [12] => 1748 [13] => 18213 [14] => 5667 [15] => 18625 [16] => 10592 [17] => 7342 )