สินค้าหมด

2,650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18724' and ( pcharacter='82' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2129,16618,6115,2134,24546,14713,2132,6113,8479,2126,2131,5030,23688,23873,25258,2130,8523,23686 Array ( [0] => 2129 [1] => 16618 [2] => 6115 [3] => 2134 [4] => 24546 [5] => 14713 [6] => 2132 [7] => 6113 [8] => 8479 [9] => 2126 [10] => 2131 [11] => 5030 [12] => 23688 [13] => 23873 [14] => 25258 [15] => 2130 [16] => 8523 [17] => 23686 )