สินค้าหมด

320 BAHT
400 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'18687' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16065,23570,18983,11056,11064,11051,16062,19308,18514,11054,21747,11057,15560,23586,15908,20056,19401,23588 Array ( [0] => 16065 [1] => 23570 [2] => 18983 [3] => 11056 [4] => 11064 [5] => 11051 [6] => 16062 [7] => 19308 [8] => 18514 [9] => 11054 [10] => 21747 [11] => 11057 [12] => 15560 [13] => 23586 [14] => 15908 [15] => 20056 [16] => 19401 [17] => 23588 )