สินค้าหมด

320 BAHT
400 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'18687' and ( pcharacter='213' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11056,16065,15186,11062,11051,20055,18990,17512,18551,21747,16063,15560,19298,17029,16062,11057,11059,19558 Array ( [0] => 11056 [1] => 16065 [2] => 15186 [3] => 11062 [4] => 11051 [5] => 20055 [6] => 18990 [7] => 17512 [8] => 18551 [9] => 21747 [10] => 16063 [11] => 15560 [12] => 19298 [13] => 17029 [14] => 16062 [15] => 11057 [16] => 11059 [17] => 19558 )