สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18663' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6887,11741,20504,2061,15440,5338,24261,3451,12597,22564,7832,6161,8912,15445,23364,14454,6308,5889 Array ( [0] => 6887 [1] => 11741 [2] => 20504 [3] => 2061 [4] => 15440 [5] => 5338 [6] => 24261 [7] => 3451 [8] => 12597 [9] => 22564 [10] => 7832 [11] => 6161 [12] => 8912 [13] => 15445 [14] => 23364 [15] => 14454 [16] => 6308 [17] => 5889 )