สินค้าหมด

3,200 BAHT
4000 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'18648' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6539,6943,6163,11114,13010,1107,3059,1630,18500,1130,8160,1110,434,22225,3055,21207,1135,1115 Array ( [0] => 6539 [1] => 6943 [2] => 6163 [3] => 11114 [4] => 13010 [5] => 1107 [6] => 3059 [7] => 1630 [8] => 18500 [9] => 1130 [10] => 8160 [11] => 1110 [12] => 434 [13] => 22225 [14] => 3055 [15] => 21207 [16] => 1135 [17] => 1115 )