สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18326' and ( pcharacter='139' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19905,10893,19929,11406,16657,21639,212,16927,15265,14342,12380,21258,19913,14268,16913,16931,19906,15231 Array ( [0] => 19905 [1] => 10893 [2] => 19929 [3] => 11406 [4] => 16657 [5] => 21639 [6] => 212 [7] => 16927 [8] => 15265 [9] => 14342 [10] => 12380 [11] => 21258 [12] => 19913 [13] => 14268 [14] => 16913 [15] => 16931 [16] => 19906 [17] => 15231 )