สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'18318' and ( pcharacter='255' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12425,22519,12422,20360,13634,22081,18320,13633,22529,12945,20369,14333,14322,19620,19371,17786,12740,22809 Array ( [0] => 12425 [1] => 22519 [2] => 12422 [3] => 20360 [4] => 13634 [5] => 22081 [6] => 18320 [7] => 13633 [8] => 22529 [9] => 12945 [10] => 20369 [11] => 14333 [12] => 14322 [13] => 19620 [14] => 19371 [15] => 17786 [16] => 12740 [17] => 22809 )