สินค้าหมด

200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'17034' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9211,10362,11209,1531,11880,5438,9477,13736,7899,22270,14339,22626,22067,5617,14154,22275,15873,22283 Array ( [0] => 9211 [1] => 10362 [2] => 11209 [3] => 1531 [4] => 11880 [5] => 5438 [6] => 9477 [7] => 13736 [8] => 7899 [9] => 22270 [10] => 14339 [11] => 22626 [12] => 22067 [13] => 5617 [14] => 14154 [15] => 22275 [16] => 15873 [17] => 22283 )