สินค้าหมด

200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'17034' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20950,22752,5903,5787,24327,6060,23304,24142,17311,10424,23708,4732,20987,8105,6305,24115,20285,6422 Array ( [0] => 20950 [1] => 22752 [2] => 5903 [3] => 5787 [4] => 24327 [5] => 6060 [6] => 23304 [7] => 24142 [8] => 17311 [9] => 10424 [10] => 23708 [11] => 4732 [12] => 20987 [13] => 8105 [14] => 6305 [15] => 24115 [16] => 20285 [17] => 6422 )