สินค้าหมด

200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'17034' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6252,2754,2027,6278,19397,3199,4733,19060,23307,23707,10076,11019,4275,6563,2698,19529,8356,10449 Array ( [0] => 6252 [1] => 2754 [2] => 2027 [3] => 6278 [4] => 19397 [5] => 3199 [6] => 4733 [7] => 19060 [8] => 23307 [9] => 23707 [10] => 10076 [11] => 11019 [12] => 4275 [13] => 6563 [14] => 2698 [15] => 19529 [16] => 8356 [17] => 10449 )