สินค้าหมด

200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'17034' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5801,23844,4701,1347,5224,10858,2020,6059,19234,20695,23759,7777,22213,6536,1767,19092,23408,5247 Array ( [0] => 5801 [1] => 23844 [2] => 4701 [3] => 1347 [4] => 5224 [5] => 10858 [6] => 2020 [7] => 6059 [8] => 19234 [9] => 20695 [10] => 23759 [11] => 7777 [12] => 22213 [13] => 6536 [14] => 1767 [15] => 19092 [16] => 23408 [17] => 5247 )