สินค้าหมด

200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'17034' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4958,19752,13665,2787,4004,22836,22145,22189,2026,12972,11022,20351,5789,6731,19742,20544,20070,10545 Array ( [0] => 4958 [1] => 19752 [2] => 13665 [3] => 2787 [4] => 4004 [5] => 22836 [6] => 22145 [7] => 22189 [8] => 2026 [9] => 12972 [10] => 11022 [11] => 20351 [12] => 5789 [13] => 6731 [14] => 19742 [15] => 20544 [16] => 20070 [17] => 10545 )