สินค้าหมด

200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'17034' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15777,22682,15963,1452,21337,1339,11526,3874,18659,23342,15149,6309,4007,24699,21641,12196,17234,18940 Array ( [0] => 15777 [1] => 22682 [2] => 15963 [3] => 1452 [4] => 21337 [5] => 1339 [6] => 11526 [7] => 3874 [8] => 18659 [9] => 23342 [10] => 15149 [11] => 6309 [12] => 4007 [13] => 24699 [14] => 21641 [15] => 12196 [16] => 17234 [17] => 18940 )