สินค้าหมด

200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'17034' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22922,9136,24443,6509,19178,3647,22460,2905,4855,6477,23615,11766,21968,15507,9972,499,2737,16131 Array ( [0] => 22922 [1] => 9136 [2] => 24443 [3] => 6509 [4] => 19178 [5] => 3647 [6] => 22460 [7] => 2905 [8] => 4855 [9] => 6477 [10] => 23615 [11] => 11766 [12] => 21968 [13] => 15507 [14] => 9972 [15] => 499 [16] => 2737 [17] => 16131 )