พรีออเดอร์

1,550 BAHT
พรีออเดอร์

- set content
· Body
· Stand

q select pid from dex_product where pid<>'16600' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21846,336,329,10821,23536,23505,20983,21113,17497,20564,19824,542,9580,7853,22264,21102,21582,16972 Array ( [0] => 21846 [1] => 336 [2] => 329 [3] => 10821 [4] => 23536 [5] => 23505 [6] => 20983 [7] => 21113 [8] => 17497 [9] => 20564 [10] => 19824 [11] => 542 [12] => 9580 [13] => 7853 [14] => 22264 [15] => 21102 [16] => 21582 [17] => 16972 )