สินค้าหมด

1,200 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16585' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22547,22459,16568,16571,19596,21842,16576,19600,20831,16574,19577,16548,23460,16570,24019,16595,16582,16549 Array ( [0] => 22547 [1] => 22459 [2] => 16568 [3] => 16571 [4] => 19596 [5] => 21842 [6] => 16576 [7] => 19600 [8] => 20831 [9] => 16574 [10] => 19577 [11] => 16548 [12] => 23460 [13] => 16570 [14] => 24019 [15] => 16595 [16] => 16582 [17] => 16549 )