สินค้าหมด

1,150 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16569' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24019,16556,22299,16579,16582,16592,22298,16557,23682,23469,22459,16590,22294,25097,16596,16549,16565,19576 Array ( [0] => 24019 [1] => 16556 [2] => 22299 [3] => 16579 [4] => 16582 [5] => 16592 [6] => 22298 [7] => 16557 [8] => 23682 [9] => 23469 [10] => 22459 [11] => 16590 [12] => 22294 [13] => 25097 [14] => 16596 [15] => 16549 [16] => 16565 [17] => 19576 )