สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19610,16557,22301,16587,22221,22459,16571,16584,20831,19543,23580,19807,16590,16570,19586,16594,16576,16566 Array ( [0] => 19610 [1] => 16557 [2] => 22301 [3] => 16587 [4] => 22221 [5] => 22459 [6] => 16571 [7] => 16584 [8] => 20831 [9] => 19543 [10] => 23580 [11] => 19807 [12] => 16590 [13] => 16570 [14] => 19586 [15] => 16594 [16] => 16576 [17] => 16566 )