สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19605,19610,19600,22298,23295,16547,23682,16582,16574,16546,19609,16569,16592,22221,19587,19576,19591,16573 Array ( [0] => 19605 [1] => 19610 [2] => 19600 [3] => 22298 [4] => 23295 [5] => 16547 [6] => 23682 [7] => 16582 [8] => 16574 [9] => 16546 [10] => 19609 [11] => 16569 [12] => 16592 [13] => 22221 [14] => 19587 [15] => 19576 [16] => 19591 [17] => 16573 )