สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19609,16545,22455,19579,16549,16587,24019,22221,19598,20167,19589,16577,16596,19600,20831,16575,19543,19608 Array ( [0] => 19609 [1] => 16545 [2] => 22455 [3] => 19579 [4] => 16549 [5] => 16587 [6] => 24019 [7] => 22221 [8] => 19598 [9] => 20167 [10] => 19589 [11] => 16577 [12] => 16596 [13] => 19600 [14] => 20831 [15] => 16575 [16] => 19543 [17] => 19608 )