สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20167,21842,24391,19543,19022,19581,19578,19586,16596,21280,22838,19576,19607,16553,16595,19604,16575,19601 Array ( [0] => 20167 [1] => 21842 [2] => 24391 [3] => 19543 [4] => 19022 [5] => 19581 [6] => 19578 [7] => 19586 [8] => 16596 [9] => 21280 [10] => 22838 [11] => 19576 [12] => 19607 [13] => 16553 [14] => 16595 [15] => 19604 [16] => 16575 [17] => 19601 )