สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23295,16557,16588,21219,22838,22299,16596,16568,16580,19604,16578,22221,16556,16590,16576,16551,22459,19578 Array ( [0] => 23295 [1] => 16557 [2] => 16588 [3] => 21219 [4] => 22838 [5] => 22299 [6] => 16596 [7] => 16568 [8] => 16580 [9] => 19604 [10] => 16578 [11] => 22221 [12] => 16556 [13] => 16590 [14] => 16576 [15] => 16551 [16] => 22459 [17] => 19578 )