สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16569,16595,19022,19604,16555,16581,20167,19591,22838,22299,16566,16586,22298,19605,23295,19590,19581,22301 Array ( [0] => 16569 [1] => 16595 [2] => 19022 [3] => 19604 [4] => 16555 [5] => 16581 [6] => 20167 [7] => 19591 [8] => 22838 [9] => 22299 [10] => 16566 [11] => 16586 [12] => 22298 [13] => 19605 [14] => 23295 [15] => 19590 [16] => 19581 [17] => 22301 )