สินค้าหมด

1,050 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16563' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19022,19588,16586,22547,23682,16593,19580,16584,22871,22298,16576,16596,20831,19598,16564,16549,16570,16551 Array ( [0] => 19022 [1] => 19588 [2] => 16586 [3] => 22547 [4] => 23682 [5] => 16593 [6] => 19580 [7] => 16584 [8] => 22871 [9] => 22298 [10] => 16576 [11] => 16596 [12] => 20831 [13] => 19598 [14] => 16564 [15] => 16549 [16] => 16570 [17] => 16551 )