สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16554' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22301,16564,19597,23293,19579,16552,16547,19578,16578,19596,19577,16567,16558,19595,22221,21842,21219,16563 Array ( [0] => 22301 [1] => 16564 [2] => 19597 [3] => 23293 [4] => 19579 [5] => 16552 [6] => 16547 [7] => 19578 [8] => 16578 [9] => 19596 [10] => 19577 [11] => 16567 [12] => 16558 [13] => 19595 [14] => 22221 [15] => 21842 [16] => 21219 [17] => 16563 )