สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16553' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16574,16551,23460,21842,16556,22376,21219,16578,16586,16585,19598,22294,16563,19576,19581,22459,16580,19610 Array ( [0] => 16574 [1] => 16551 [2] => 23460 [3] => 21842 [4] => 16556 [5] => 22376 [6] => 21219 [7] => 16578 [8] => 16586 [9] => 16585 [10] => 19598 [11] => 22294 [12] => 16563 [13] => 19576 [14] => 19581 [15] => 22459 [16] => 16580 [17] => 19610 )