สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16552' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16587,16569,22455,16557,19577,19543,22221,22206,16572,22294,19601,19607,19608,19579,19587,16595,16555,16580 Array ( [0] => 16587 [1] => 16569 [2] => 22455 [3] => 16557 [4] => 19577 [5] => 19543 [6] => 22221 [7] => 22206 [8] => 16572 [9] => 22294 [10] => 19601 [11] => 19607 [12] => 19608 [13] => 19579 [14] => 19587 [15] => 16595 [16] => 16555 [17] => 16580 )