สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16551' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19578,23460,16589,16574,19609,22871,22299,22547,16553,22455,16570,19587,19543,19576,16550,19596,19611,24238 Array ( [0] => 19578 [1] => 23460 [2] => 16589 [3] => 16574 [4] => 19609 [5] => 22871 [6] => 22299 [7] => 22547 [8] => 16553 [9] => 22455 [10] => 16570 [11] => 19587 [12] => 19543 [13] => 19576 [14] => 16550 [15] => 19596 [16] => 19611 [17] => 24238 )