สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16550' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19580,19592,16560,16573,16590,19605,16566,23682,16554,22871,16563,16576,19589,21409,19608,22547,16569,19543 Array ( [0] => 19580 [1] => 19592 [2] => 16560 [3] => 16573 [4] => 16590 [5] => 19605 [6] => 16566 [7] => 23682 [8] => 16554 [9] => 22871 [10] => 16563 [11] => 16576 [12] => 19589 [13] => 21409 [14] => 19608 [15] => 22547 [16] => 16569 [17] => 19543 )