สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16550' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16552,16589,19022,22547,22455,23460,16594,16565,16563,19577,23682,16558,19610,16573,20167,19601,16571,16559 Array ( [0] => 16552 [1] => 16589 [2] => 19022 [3] => 22547 [4] => 22455 [5] => 23460 [6] => 16594 [7] => 16565 [8] => 16563 [9] => 19577 [10] => 23682 [11] => 16558 [12] => 19610 [13] => 16573 [14] => 20167 [15] => 19601 [16] => 16571 [17] => 16559 )