สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16550' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19589,19586,16585,19596,19580,16589,19592,21842,16568,19598,19578,16590,23295,19609,16596,16551,22455,16570 Array ( [0] => 19589 [1] => 19586 [2] => 16585 [3] => 19596 [4] => 19580 [5] => 16589 [6] => 19592 [7] => 21842 [8] => 16568 [9] => 19598 [10] => 19578 [11] => 16590 [12] => 23295 [13] => 19609 [14] => 16596 [15] => 16551 [16] => 22455 [17] => 16570 )