สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16550' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22376,19596,19591,16595,16593,22838,16570,19587,21219,16564,16591,16545,20167,21842,16586,16567,16549,23295 Array ( [0] => 22376 [1] => 19596 [2] => 19591 [3] => 16595 [4] => 16593 [5] => 22838 [6] => 16570 [7] => 19587 [8] => 21219 [9] => 16564 [10] => 16591 [11] => 16545 [12] => 20167 [13] => 21842 [14] => 16586 [15] => 16567 [16] => 16549 [17] => 23295 )