สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16549' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16554,16569,16555,16550,23295,16567,16556,21409,19578,16573,16580,16578,22871,19590,22455,16552,16586,19022 Array ( [0] => 16554 [1] => 16569 [2] => 16555 [3] => 16550 [4] => 23295 [5] => 16567 [6] => 16556 [7] => 21409 [8] => 19578 [9] => 16573 [10] => 16580 [11] => 16578 [12] => 22871 [13] => 19590 [14] => 22455 [15] => 16552 [16] => 16586 [17] => 19022 )