สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16548' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22455,19583,16575,19611,16573,16559,16585,16551,16577,16567,16584,16591,16581,19608,19605,19582,19598,16586 Array ( [0] => 22455 [1] => 19583 [2] => 16575 [3] => 19611 [4] => 16573 [5] => 16559 [6] => 16585 [7] => 16551 [8] => 16577 [9] => 16567 [10] => 16584 [11] => 16591 [12] => 16581 [13] => 19608 [14] => 19605 [15] => 19582 [16] => 19598 [17] => 16586 )