สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'16546' and ( pcharacter='549' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19610,16574,20831,19605,21842,16554,16566,24019,16587,16592,19600,22813,16551,24238,16590,22221,22547,19601 Array ( [0] => 19610 [1] => 16574 [2] => 20831 [3] => 19605 [4] => 21842 [5] => 16554 [6] => 16566 [7] => 24019 [8] => 16587 [9] => 16592 [10] => 19600 [11] => 22813 [12] => 16551 [13] => 24238 [14] => 16590 [15] => 22221 [16] => 22547 [17] => 19601 )