สินค้าเหลือน้อย

3,000 BAHT
add to cart

DVD release capturing the final stage of "JAM Project Japan Tour 2017-2018 Tokyo Dive" held at Nippon Budokan on Feb. 17, 2018. 5.1 ch surround sound.
Special Feature / Bonus Track: excerpts from "JAM Project ASIA TOUR 2018 TOKYO DIVE," making-of for the concerts in Japan, talk session between members

q select pid from dex_product where pid<>'16128' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23176,23769,24333,23474,10780,3434,10443,13741,11987,3596,17416,23551,9177,11466,17659,6514,1590,8362 Array ( [0] => 23176 [1] => 23769 [2] => 24333 [3] => 23474 [4] => 10780 [5] => 3434 [6] => 10443 [7] => 13741 [8] => 11987 [9] => 3596 [10] => 17416 [11] => 23551 [12] => 9177 [13] => 11466 [14] => 17659 [15] => 6514 [16] => 1590 [17] => 8362 )