สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'15589' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2391,8847,21687,1452,8284,4186,18510,21621,22111,5401,9935,7455,22527,3443,20794,6518,22038,19757 Array ( [0] => 2391 [1] => 8847 [2] => 21687 [3] => 1452 [4] => 8284 [5] => 4186 [6] => 18510 [7] => 21621 [8] => 22111 [9] => 5401 [10] => 9935 [11] => 7455 [12] => 22527 [13] => 3443 [14] => 20794 [15] => 6518 [16] => 22038 [17] => 19757 )